محمد کاظمیان

دبیر فدراسیون
محمد کاظمیان

معاونت اسبدوانی
مهندس محمود خراسانی

نایب رئیس فدراسیون
دکتر مهدی کاووسی

مسعود خلیلی

ریاست فدراسیون
دکتر مسعود خلیلی

مرکزآموزش علمی کاربردی
فدراسیون سوارکاری

خزانه دار فدراسیون
آقای طالقانی

نایب رئیس بانوان
کبری ستاری فقیهی

شورای تبار نامه
فدراسیون سوارکاری