طوفان ترابی قهرمان مسابقات سه روزه بين المللى يك ستاره *CIC1 تایلند
قهرمانان مسابقات پرش با اسب CSIW تهران
هفته سیزدهم مسابقه اسبدوانی تابستانه تهران
اخبار بیشتر

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

http://studbook.feiri.ir/

معاونت اسبدوانی فدراسیون

http://www.asbdavani.com/

مرکز آموزش علمی و کاربردی

http://www.ef-uast.ac.ir/