مجید شریفی رکوردار رده پوئسانس
شرایگم حبیبی قهرمان رده بزرگسالان پرش با اسب 1395
اخبار بیشتر

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

http://www.efstudbook.ir/

معاونت اسبدوانی فدراسیون

http://www.asbdavani.com/

مرکز آموزش علمی و کاربردی

http://www.ef-uast.ac.ir/