نقشه ایران

فهرست هيأتهاي سواركاري استانهای کشور به ترتیب نام به صورت جدول زیر است.

رديف نام استان نام رئيس هيأت شماره تلفن شماره فاكس كد
۱ آذربایجان شرقي محمدعلی جاویدی ۳۵۵۵۲۲۰۱ ۳۵۵۵۲۲۰۱ ۰۴۱
۲ آذربایجان غربي کاوه بابان ۳۳۴۷۰۶۸۹ ۳۳۴۷۰۴۷۲ ۰۴۴
۳ اردبيل بهاء الدین ایلخانی ۳۳۸۱۹۹۱۴ ۳۳۸۱۹۲۹۳ ۰۴۵
۴ اصفهان علی خیرالهی ۳۶۲۴۶۷۲۱ ۳۶۲۴۵۹۱۲ ۰۳۱
۵ ايلام رضا علایی نژاد ۳۳۵۰۱۳۳۳ ۳۳۳۸۳۸۵۴ ۰۸۴
۶ البرز محمد حسن علیزاده ۴۴۲۲۸۸۹۵ ۴۴۲۲۵۵۰۲ ۰۲۶
۷ بوشهر مهدی فرامرزی ۳۳۳۳۴۲۴۶ ۳۳۳۴۳۳۸۳ ۰۷۷
۸ تهران کریمی ۷۷۱۷۰۳۴۸ ۷۷۱۷۰۳۴۸ ۰۲۱
۹ چهارمحال و بختیاری فریدون رئیسی دهکردی ۳۳۳۳۵۳۵۵ ۳۳۳۳۹۹۵۹ ۰۳۸
۱۰ خراسان رضوی حمید نیکوئی ۳۶۶۵۵۴۰۷ ۳۶۰۲۲۵۶۱ ۰۵۱
۱۱ خراسان جنوبی علی کهنسال ۱۲۲۲۴۳۴۹ ۱۲۲۳۶۸۳۲ ۰۵۶
۱۲ خراسان شمالي علی مبارکی ۳۲۲۵۷۹۹۸ ۳۲۲۵۷۹۹۸ ۰۵۸
۱۳ خوزستان فتاح کنعانی ۳۴۴۵۴۰۰۸ ۳۴۴۳۰۹۳۵ ۰۶۱
۱۴ زنجان رحیم حسنی ۳۳۷۸۵۰۵۵ ۳۳۷۴۱۷۶۰ ۰۲۴
۱۵ سمنان سیدمحمدحسین متولیان ۳۳۴۳۷۵۲۴ ۳۳۴۳۷۶۲۱ ۰۲۳
۱۶ سيستان وحيد سيستاني (سرﭘرست) ۳۳۲۳۸۹۶۶ ۳۳۴۱۳۲۴۷ ۰۵۴
۱۷ فارس غلامعلی طفیونی ۳۲۲۹۸۱۰۵ ۳۲۶۲۸۰۸۰ ۰۷۱
۱۸ قزوين حسین احسانی فاخر(سرﭘرست) ۳۳۶۵۹۵۶۵ ۳۳۶۵۹۵۶۵ ۰۲۸
۱۹ قــم سیدمهدی طباطبائی ۲۹۴۰۸۹۰۳ ۳۲۹۴۰۸۹۰ ۰۲۵
۲۰ كردستان عبدالمؤمن مردوخ ۳۳۶۶۹۰۹۰ ۳۷۷۰۴۴۸۱ ۰۸۷
۲۱ کرمان علی ارجمندی ۳۲۵۳۰۷۰۲ ۳۲۵۳۰۷۰۲ ۰۳۴
۲۲ كرمانشاه ستار الماسی ۳۸۲۱۲۴۳۹ ۳۸۲۱۲۴۳۹ ۰۸۳
۲۳ کهکیلویه حمید کرمی ۳۳۳۳۹۲۸۰ ۳۳۳۳۹۲۸۰ ۰۷۴
۲۴ گلستان سردار رزاقیان ۳۳۲۸۴۳۵۳ ۳۳۲۸۴۸۶۹ ۰۱۷
۲۵ گيلان دکتر محمدحسین شهدی نژاد ۴۴۴۰۳۷۸۵ ۴۴۴۰۳۳۱۵ ۰۱۳
۲۶ لرستان فرشید مرادی ۳۳۳۱۱۴۹۲ ۳۳۳۱۳۷۱۱ ۰۶۶
۲۷ مازندران علي اسد ۳۳۴۰۵۴۳۲ ۳۳۳۰۳۴۲۵ ۰۱۱
۲۸ مركزي بهرام نجفي زاده ۳۲۲۶۹۰۹۳ ۳۲۲۶۹۰۱۰ ۰۸۶
۲۹ همدان سيد وحيد برقعي ۳۸۳۱۱۰۰۳ ۳۸۳۱۱۰۰۴ ۰۸۱
۳۰ هرمزگان سخاوت عشایر مقانلو ۳۳۷۳۳۰۷۰ ۳۲۲۳۲۲۰۱ ۰۷۶
۳۱ يــزد احمد زارع پور ۱۷۲۳۶۵۶۶ ۱۷۲۳۶۵۶۶ ۰۳۵