نقشه ایران

فهرست هيأتهاي سواركاري استانهای کشور به ترتیب نام به صورت جدول زیر است.

رديف نام استان نام رئيس هيأت شماره تلفن شماره فاكس كد
1 آذربایجان شرقي محمدعلی جاویدی 35552201 35552201 041
2 آذربایجان غربي کاوه بابان 33470689 33470472 044
3 اردبيل بهاء الدین ایلخانی 33819914 33819293 045
4 اصفهان علی خیرالهی 36246721 36245912 031
5 ايلام رضا علایی نژاد 33501333 33383854 084
6 البرز محمد حسن علیزاده 44228895 44225502 026
7 بوشهر مهدی فرامرزی 33334246 33343383 077
8 تهران علی کریمی فیروزجاهی 77170348 77170348 021
9 چهارمحال و بختیاری فریدون رئیسی دهکردی 33335355 33339959 038
10 خراسان رضوی حمید نیکوئی 36655407 36022561 051
11 خراسان جنوبی علی کهنسال 12224349 12236832 056
12 خراسان شمالي علی مبارکی 32257998 32257998 058
13 خوزستان فتاح کنعانی 34454008 34430935 061
14 زنجان رحیم حسنی 33785055 33741760 024
15 سمنان سیدمحمدحسین متولیان 33437524 33437621 023
16 سيستان محمدمیری بنجار (سرﭘرست) 33238966 33413247 054
17 فارس غلامعلی طفیونی 32298105 32628080 071
18 قزوين حسین احسانی فاخر(سرﭘرست) 33659565 33659565 028
19 قــم سیدمهدی طباطبائی 29408903 32940890 025
20 كردستان عبدالمؤمن مردوخ 33669090 37704481 087
21 کرمان علی ارجمندی 32530702 32530702 034
22 كرمانشاه ستار الماسی 38212439 38212439 083
23 کهکیلویه محسن کرمی 33339280 33339280 074
24 گلستان سردار رزاقیان 33284353 33284869 017
25 گيلان دکتر محمدحسین شهدی نژاد 44403785 44403315 013
26 لرستان فرشید مرادی 33311492 33313711 066
27 مازندران علي اسد 33405432 33303425 011
28 مركزي بهرام نجفي زاده 32269093 32269010 086
29 همدان سيد وحيد برقعي 38311003 38311004 081
30 هرمزگان سخاوت عشایر مقانلو 33733070 32232201 076
31 يــزد  سعید بیک 17236566 17236566 035