اعضای هیئت رئیسه فدراسیون سوارکاری به قرار زیر میباشند.

اعضا هیات رئیسه فدراسیون سوارکاری
رئیس فدراسیون دکتر مسعود خلیلی
نائب رئیس دکترمهدی کاووسی
دبیر کل محمد کاظمیان
نائب رئیس بانوان کبری ستاری فقیهی
عضو هیات رئیسه دکتر سید صفدر حسینی
عضو هیات رئیسه دکتر حسن رکنی
عضو هیات رئیسه سید احمد موسوی
عضو هیات رئیسه شهاب جهانیان
عضو هیات رئیسه سید وحید برقعی