نائب رئیس بانوان

کبری ستاری فقیهی

دبیر کل

محمد کاظمیان

نائب رئیس

دکترمهدی کاووسی

رئیس فدراسیون
دکتر مسعود خلیلی

عضو هیات رئیسه
دکتر حسن رکنی

عضو هیات رئیسه
سید احمد موسوی

عضو هیات رئیسه
شهاب جهانیان

عضو هیات رئیسه

دکتر سید صفدر حسینی

عضو هیات رئیسه
سید وحید برقع